4) سیستم تخلیه پنتاجت 

جدیدترین نوع تخلیه در توالت فرنگی، سیستم تخلیه پنتاجت است. در این سیستم تخلیه عملکرد مشابه سیستم توربوجت است با این تفاوت که به جای دو کانال آب در دو طرف، 4 کانال آب در چهار طرف توالت ایجاد می شود که با سایر سیستم های زهکشی متفاوت است. باعث شستشوی بهتر سطوح داخل توالت فرنگی شده و به کمک کانال تعبیه شده در قسمت زیرین نشیمنگاه امکان تخلیه کامل در کمترین زمان را می دهد و این نوع تخلیه دارای تخلیه 5 شوت نیز می باشد. سیستم.